ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρικός Πίνακας

Είναι η καρδιά της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης. Αποτελείται από μία σειρά διατάξεων, ανάλογη των απαιτήσεών μας και είναι αυτός που ρυθμίζει την λειτουργία των γραμμών της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ταυτόχρονα φροντίζει την προστασία μας από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε κάθε γραμμή της εγκατάστασης υπάρχει μία διάταξη προστασίας μέσα από τον πίνακα, που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να κόβει την παροχή ρεύματος της γραμμής όταν υπάρχει κίνδυνος.

Ο πίνακας δηλαδή, παίζει τον ρόλο του εγκεφάλου της εγκατάστασης, όπου ο χρήστης κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς και ο ηλεκτρολόγος τους κατάλληλους ελέγχους προκειμένου να έχουμε μία ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση. Αρα ο πίνακας θα πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση ώστε να είναι κατανοητός τόσο στον χρήστη για τον χειρισμό του όσο και στον ηλεκτρολόγο για τον έλεγχο του. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ο ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει ή επανελέγχει μία ηλεκτρική εγκατάσταση, θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη ενότητα που αφορά τον οπτικό έλεγχο (παραγ. 1.8 Δυνατότητα Αναγνώρισης Κυκλωμάτων, 514.1, 514.2).

Οταν λοιπόν απαιτείται να προσκομίσουμε στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μία ΥΔΕ που έχει ζητηθεί είτε χρειαστεί (αλλαγή ονόματος-επαύξηση-επέκταση κλπ.), είτε διότι έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, θα πρέπει ο αδειούχος ηλεκτρολόγος να ελέγξει τον ηλεκτρικό πίνακα και συγχρόνως να τον κάνει λειτουργικό και εμφανίσιμο. Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να εγκαθίστανται και να επισημαίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να επιτρέπεται η εύκολη αναγνώριση κατά τους ελέγχους-δοκιμές-επισκευές. Επίσης πρέπει οι διατάξεις προστασίας να είναι ορατές και αναγνωρίσιμες από τον χρήστη.

Αρα η πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση που να δηλώνει ξεκάθαρα στον χρήστη τι είναι και τι κάνει το κάθε ραγοϋλικό του.