Χρήσιμες Συμβουλές

Χρήσιμες Συμβουλές

Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται σήμερα ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από κακή χρήση του ηλεκτρισμού. Το κείμενο αυτό προσπαθεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των ιδιοκτητών για την αποφυγή αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων.

Στόχος είναι η παρουσίαση των κινδύνων που προκύπτουν από ανέλεγκτες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα οφέλη που μπορούν να προέρχονται από τον συστηματικό έλεγχο – επανέλεγχο τους.

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια γίνεται από το Ε.Ι.Α.Χ.(*) με την αρωγή του ΔΕΔΔΗΕ (**) και με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια ανέλεγκτη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να είναι:

• Ηλεκτροπληξία (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα.
• Πυρκαγιές ή εγκαύματα από ηλεκτρικά αίτια.
• Βλάβες ή καταστροφές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές.
• Υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από διαρροές.
• Νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη – χρήστη ή τον ηλεκτρολόγο, μετά από διαπίστωση ότι η εγκατάσταση δεν τηρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων (θανάτου, σωματικής βλάβης, ζημίας σε εγκαταστάσεις/πράγματα) αλλά και σε περιπτώσεις καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου ειδικά για τον ηλεκτρολόγο.

 Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι, σημαίνει τσεκ απ της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Τα οφέλη που προκύπτουν από μια σωστά ελεγμένη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση:

• Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.
• Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
• Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
στο σπίτι, μόνο με ελεγμένη ηλεκτρική εγκατάσταση

Οι ευθύνες για την ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν ανήκουν στους φορείς παραγωγής και δια- νομής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους:

Θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι, οι φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ευθύνες ασφάλειας για το δίκτυο μέχρι τον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι ελεγκτές ποιότητας και ασφάλειας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, άρα ούτε και των οικιακών.

Οι ευθύνες για την ασφάλεια και γενικά για την ηλεκτρική εγκατάσταση μετά τον μετρητή ανήκουν στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους.
Η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο μεσυστηματικούς ελέγχους – επανελέγχους:

Για κάθε νέα εγκατάσταση, ή μετά από κάθε αλλαγή υφιστάμενης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός έλεγχός της ή αντίστοιχα επανέλεγχος της, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη αδειούχου ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα Νόμιμα προσόντα.

Επίσης με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, για να διατηρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής και νομότυπη θα πρέπει να επανελέγχεται με θετικά αποτελέσματα σε χρονικά διαστήματα των οποίων τα μέγιστα όρια ορίζονται Νομοθετικά. Για τις κατοικίες ο επανέλεγχος τους έχει οριστεί να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.

Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να παραγγέλονται από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης σε αδειούχο ηλεκτρολόγο που, όπως και παραπάνω, διαθέτει τα Νόμιμα προσόντα.

Τα αποτελέσματα αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής καταγράφονται από τον ηλεκτρολόγο που την έλεγξε στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Η ΥΔΕ πρέπει να υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης και να κατατίθεται εντός έτους στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Το Μητρώο αυτό τηρείται στις κατά τόπους μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συστάσεως του στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Με την ΥΔΕ, ο ηλεκτρολόγος που την συνέταξε και ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης που την υπέγραψε αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας της για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΥΔΕ.
Οι νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους – επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις από την μη τήρηση τους:

Με τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Ά 118/1965) η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους ιδιοκτήτες – χρήστες τους και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η μη τήρηση της Νομοθεσίας μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την ΥΔΕ (Ν.3982, ΦΕΚ Α” 143/2011).
• Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/
χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και
• την μη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης

(*) ΕΙΑΧ: Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού.
(**) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. : Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Η βελτίωση και η πιστοποίηση της ηλεκτρικής ασφάλειας των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με συστηματικούς ελέγχους – επανελέγχους είναι προς το συμφέρον όλων!!

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για την βελτίωση της ασφάλειας και της νομιμότητας των οικιακών ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.

 Μάθε για την Υ.Δ.Ε

 Απο 1/11/2011 είναι η νέα Υ.Δ.Ε. είναι η μοναδική Δήλωση που δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ ή άλλος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την έκδοση της Υ.Δ.Ε. όπως ορίζει το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 ή ΚΕΗΕ Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης (ΦΕΚ 844/16-5-11).

Με επίσκεψη στο χώρο σας για έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης με διακριβωμένα όργανα, ακολουθούμε μία διαδικασία που περιλαμβάνει συγκεκριμένες μετρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στο εάν η εγκατάστασή σας πληρεί τα συγκεκριμένα πρότυπα. Εάν ο έλεγχος αποβεί μη σύμφωνος με τα πρότυπα, θα συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τις ελλείψεις της, θα ενημερώνεστε και θα υπογράφετε γι’αυτό. Εφόσον καλυφθούν οι ελλείψεις-σφάλματα-κακοτεχνίες και η εγκατάσταση γίνει σύμφωνη με το νέο πρότυπο, συντάσσεται νέο πρωτόκολλο ελέγχου το οποίο υπογράφεται και εκδίδεται ακολούθως η Υ.Δ.Ε. Το κόστος περιλαμβάνει τις εργασίες για την κάλυψη των ελλείψεων, και την έκδοση της Υ.Δ.Ε. η οποία περιλαμβάνει :

Βασικό έντυπο Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη)

 • Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου
 • Εκθεση Παράδοσης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο
 • Υ.Δ.Κ.Ε. και Ειδικό Εντυπο Πληροφοριών (ΠΔ 108/2013)
 • ΜΑΘΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ Υ.Δ.Ε.  – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Η νέα (Υ.Δ.Ε.) Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (αντικατέστησε το παλαιό πιστοποιητικό) απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ), η οποία άλλαξε μορφή και επικαιροποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ50/503/168 (ΦΕΚ 884 Β – 15.05.2011).

  Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται από την 1/11/2011. Χωρίς την ΥΔΕ (τα μοναδικά έντυπα που δέχεται πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ ή άλλος πάροχος) δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μία παλαιά της οποίας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της και χρειάζεται επανέλεγχος. Σκοπός είναι με τον τρόπο αυτό να μειωθούν ηλεκτροπληξίες ή πυρκαγιές που έχουν ως αίτιο το ηλεκτρικό ρεύμα και να βελτιωθεί η ποιότητα και ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

  Ο ηλεκτρολόγος με την έκδοση της ΥΔΕ προς τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειαςπιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει παραδοθεί στον ιδιοκτήτη-χρήστη παρέχοντάς του ασφάλεια από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και κακή λειτουργία.

  Η ΥΔΕ απαρτίζεται το λιγότερο από πέντε φύλλα: βασικό έντυπο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης και ηλεκτρικά σχέδια πινάκων και εγκατάστασης και απορρέει από τον μεθοδικό – υπεύθυνο έλεγχο της ηλεκτρολογικής εργασίας.

  Η ΥΔΕ έχει εφαρμογή σε μία νέα ηλεκτρική εγκατάσταση προς ηλεκτροδότηση, σε προσθήκες ή αλλαγές σε μία υφιστάμενη εγκατάσταση προς επιβεβαίωση της ασφάλειάς της.

  Η ΥΔΕ συντάσσεται από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση από τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου παρόχου η οποία δίνει στη συνέχεια ηλεκτρικό ρεύμα σε φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς η ευθύνη του ηλεκτρολόγου ξεκινά από τον μετρητή και μετά.

  Η ΥΔΕ πρέπει να ανανεώνεται με νομική υποχρέωση βάση της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88 της 27/2/2004 (ΦΕΚ 470-5/3/2004). Επανέλεγχος διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης:

 • Κατοικίες κάθε 14 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια
 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού καθώς και εγκαταστάσεις υπαίθρου (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) κάθε 1 χρόνο
 • Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης της εγκατάστασης και μετά από θεομηνίες, ατύχημα από ηλεκτρικό αίτιο (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • Η νομοθεσία υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης βάση του Ν.4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) αλλά και με την υπουργική απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 Β – 15/5/2011), να ζητά επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση την κατηγορία της. Ενημερώνεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, υπογράφει τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης της  ΥΔΕ που έχει συντάξει ο ηλεκτρολόγος και τα καταθέτει στον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτρικά αίτια ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί να θεωρηθεί συνυπεύθυνος αυτού και άγνοια νόμου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία.

 • Οι άνεργοι, οι τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, μπορούν από την 1 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και για όλο το έτος, μειωμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (δηλαδή 20 – 30% φθηνότερο σε σχέση με το Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ).

  Μπορούν όμως να υποβάλλουν και στις αρχές κάθε έτους, όμως θα ισχύει το Κ.Ο.Τ. από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ο λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου.

  Οι Δικαιούχοι του Κ.Ο.Τ., είναι οι εξής:

 • Όσοι καταναλωτές, έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Όσοι καταναλωτές είναι τρίτεκνοι και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο αυτής της κατηγορίας.
 • Όσοι είναι άνεργοι, για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και το οικογενειακό τους εισόδημα, είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου.
 • Τέλος, όσα άτομα έχουν αναπηρία 67% και άνω, ή τους βαρύνουν άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω. Το οικογενειακό τους εισόδημα θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο που προβλέπεται και για τους τρίτεκνους.
 • Η υποβολή των αιτήσεων, γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.) από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr).

  ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ!. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ5- ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ. 2. Σε ποιες ευπαθείς ομάδες χορηγείται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται με προϋποθέσεις στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση: α) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ δηλ. άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ γ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των 23.500€ ε) ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ 3. Ποιες οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε: α) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου – Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα. Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική 4μηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση με 1.500 kWh. Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.500kWh. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 1.500 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. β) ΤΡΙΤΕΚΝΟI Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία, – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου και – Ο αιτών είναι τρίτεκνος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€. Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική 4μηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση με 1.700 kWh. Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.700kWh. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 1.700 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. γ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία, – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου και – Ο αιτών είναι άνεργος για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα. (δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας). Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική 4μηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση με 1.500 kWh. Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.500kWh. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 1.500 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία, – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου, – Ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω – To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των 23.500€. Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση από 1.700 kWh. Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.700kWh. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 1.700 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. ε) ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία, – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου, – Ο αιτών είναι άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης – To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των 30.000€. – βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στηνπερίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο. Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση με 2.000 kWh. Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τις 2.000 kWh, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης θα τιμολογείται με τις τιμές εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. 4. Είμαι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, αλλά η παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου δεν είναι στο όνομά μου, τι πρέπει να κάνω; Για τις περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος από τον ένα σύζυγο στον άλλο, ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο είναι ο δικαιούχος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή ονόματος των λογαριασμών ρεύματος της κύριας κατοικίας σας, έτσι ώστε αυτοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Στην περίπτωση που είστε πελάτης του προμηθευτή ΔΕΗ, τότε μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ για την υπογραφή νέου συμβολαίου στο όνομά σας και να έχετε μαζί σας: ƒ Έναν παλαιότερο λογαριασμό ή να ξέρετε τον αριθμό της παροχής της οικίας σας ƒ Την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας και του/της συζύγου σας (από δημόσιο έγγραφο) Αναφορικά με την προκαταβολή έναντι κατανάλωσης διευκρινίζεται ότι: 9 Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στο λογαριασμό μεταξύ μελών της ιδίας οικογένειας, θα μεταφέρεται η προκαταβολή από τον προηγούμενο στο νέο πελάτη χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86) στην οποία θα αποδεικνύεται η σχέση συγγενείας και το μόνιμο της κατοικίας. 9 Στις περιπτώσεις που απαιτείται προκαταβολή, αυτή δεν θα καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20€ και θα επιμερίζεται σε 6 ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωση τους στους επόμενους λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι, κατά την υπογραφή του Συμβολαίου Προμήθειας δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. Ενδέχεται ναζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 5. Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος; Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε από τα δυο ονόματα. 6. Που μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου; Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται: – ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (Διαχειριστής Δικτύου ή Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) στο www.dei.gr. – Τηλεφωνικά στο 210-9298000 (αστική χρέωση) i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7πμ-10μμ ii. Σάββατο : 7πμ- 3μμ Στα Καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνον διανομή ενημερωτικού εντύπου σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και παρέχονται σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο 210- 9298000 (αστική χρέωση). 7. Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Υποβολή αιτήσεων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καθώς όμως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς. 8. Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να καταθέσω αίτηση χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου; Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο: 1. να έχετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας 2. να γνωρίζετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (αναγράφονται στην μπροστινή σελίδα του λογαριασμού) 3. να γνωρίζετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας (ακριβή διεύθυνση ακινήτου) 4. να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία σας9 αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου 9 ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είστε έγγαμος) 5. ειδικότερα για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτούνται επιπλέον τα στοιχεία της βεβαίωσης από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζονται αντίστοιχα τα στοιχεία της βεβαίωσης από κρατικό νοσοκομείο 9. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα μου χορηγηθεί απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης; Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν χορηγείται απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση προωθείται από τους Διαχειριστές του Δικτύου στους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) για έλεγχο στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, οι αρμόδιοι φορείς θα ενημερώνουν τους Διαχειριστές Δικτύου εάν οι αιτούντες πληρούν ή μη τις σχετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Στη συνέχεια οι Διαχειριστές του Δικτύου θα ενημερώνουν τους Προμηθευτές για την έναρξη χορήγησης ή μη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. 10. Από πότε θα έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στους λογαριασμούς ρεύματος της Οικίας; Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ξεκινά από στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπ.Οικονομικών, ΟΑΕΔ) και θα αφορά στο σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, ανεξάρτητα δηλ. εάν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά και διάστημα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. 11. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται ανεξάρτητα του συνολικού ύψους 4μηνιαίας κατανάλωσής μου; Τα όρια ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας εμφανίζονται αναλυτικά στις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανά κατηγορία (ερώτηση 3). 12. Έχω νυχτερινό τιμολόγιο. Για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης (ημερήσια & νυχτερινή); Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνον στην ημερήσια κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή σας κατανάλωση στο ανώτατο όριο 4μηνιαίας κατανάλωσής σας ανά ευπαθή ομάδα. 13. Τι θα συμβεί εάν σε ένα τετράμηνο υπερβώ το όριο κατανάλωσης που ορίζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Εάν εντάσσεστε και κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Χαμηλόμισθος, Τρίτεκνος, ΑΜΕΑ, Άνεργος και κάποιο τετράμηνο υπερβείτε το όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας, τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας. Εάν όμως η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας, για το τμήμα της υπερβάλλουσας 4μηνιαίας κατανάλωσης, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική σας κατανάλωση. Εάν εντάσσεστε στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερβείτε το όριο της κατανάλωσης για την κατηγορία αυτή (2.000 kWh), τότε θα εφαρμοστεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την κατανάλωση μέχρι τις 2.000 kWh και για την υπόλοιπη κατανάλωση πέραν αυτής, θα εφαρμοστεί το οικιακό τιμολόγιο όπως ισχύει κάθε φορά, που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωσή σας. 14. Μπορώ να ζητήσω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και για την εξοχική μου κατοικία; Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στην φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία. 15. Την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να την υποβάλω κάθε χρόνο; Εφόσον σας έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα και για το επόμενο έτος, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής αίτησης τότε αυτό θα πρέπει να δηλωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ.Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είστε πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οι οποίοι απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο. 16. Ποιο είναι το ποσό που θα επωφεληθώ από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Σύμφωνα με σχετική&l